Dolgozhat-e ingyen a Kft. ügyvezetője?

Gyakran felmerülő vita téma és ismétlődő kérdés ügyfeleink részéről, hogy a Kft. ügyvezetőjének kell-e megbízási szerződés, valamint, hogy ingyen dolgozat-e. Mai cikkünkben ezt a témát járjuk körül.

  • kell-e külön megbízási szerződést készíteni az ügyvezetői tevékenység ellátására?
  • végezheti-e az ügyvezető díjazás nélkül a munkáját?
  • milyen bejelentési és járulékfizetési kötelezettség terheli a Kft-t a megbízási szerződés alapján?

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői e feladatukat munkaviszonyban vagy – a polgári törvénykönyvnek a megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályai figyelembevételével – úgynevezett társasági jogi (tagi) jogviszonyban láthatják el. Az egyszemélyes kft. tagja, valamint a bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja csak akkor láthatja el a vezető tisztséget munkaviszonyban, ha a társasági szerződés erről rendelkezik. Természetesen az ügyvezetői státuszra vonatkozó jogviszony formáját a társasági szerződésben minden esetben meg kell határozni.

A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A személyes közreműködés a Kft. valamely tevékenységében való tagi részvételt jelent. A személyes közreműködés történhet:

  • munkaviszonyban (Mt. szabályozza)
  • megbízási jogviszonyban (Ptk. 6:272 – 6:280 szabályozza)
  • tagi jogviszonyban t (Tbj. 4. § d. pontja szabályozza)

A cikk elején felvetett kérdések szempontjából a továbbiakban a nem munkaviszonyban történő ügyvezető tevékenységet járjuk körül.

A Bt., Kft. természetes személy tagjai társas vállalkozónak minősülnek, ha csak ügyvezetői tevékenységet lát el. A megbízás esetén nincs minimális díjazás meghatározva, így ingyenesen is elláthatják az ügyvezetők az e körbe tartozó teendőket, de ez nem minden esetben mentesít a minimális járulékfizetési kötelezettség alól. A társasággal kötött megbízási szerződést javasolt írásba foglalni, különös figyelemmel az ingyenességre.

Amennyiben a magánszemélynek nincs legalább heti 36 órás munkaviszonya és nem munkaviszonyban látja el a társaság ügyvezetését: *A nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék alapja havonta legalább a minimálbér másfélszerese.

  • A szociális hozzájárulási adó mértéke a minimálbér 112,5% alapulvételével 22%. Amennyiben szakképzési hozzájárulás alanya, a fenti adóalap 1,5%-a.

Amennyiben a magánszemélynek van legalább heti 36 órás munkaviszonya és nem munkaviszonyban látja el a társaság ügyvezetését:

  • több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállására figyelemmel, a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a nyugdíjjárulék alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. Fentiek alapján , amennyiben nincs tényleges kivét, díjazás nélkül is elláthatja az ügyvezetői tevékenységet.

Amennyiben a társas vállalkozásnak nem tagja a magánszemély:

  • Ha nem minősül társas vállalkozónak és csak ügyvezetői tevékenységet lát el, akkor ezt megbízási jogviszonyban, akár nulla Ft megbízási díj ellenében is végezheti, így nem kell járulékot fizetnie a társaságnak az ügyvezetője után. Bejelentési kötelezettség csak akkor van, amikor biztosítási jogviszony jön létre.

Amennyiben nem minősül a magánszemély társas vállalkozónak ,csak az ügyvezetői tevékenységet látja el megbízási jogviszonyban akkor csak abban az esetben lesz biztosított, ha a havi járulékalapot képező jövedelem eléri a minimálbér 30%-át.

2017. 07. 28.

KAPCSOLÓDÓ TÉMÁK